תקנון מועדון לקוחות FN1

 

תקנון המועדון

תקנון מועדון לקוחות 1FN  ( התקנון)

 

1.      מועדון  לקוחות 1 FN ( המועדון) מנוהל ומופעל מאתר אינטרנט  www.Fn1.co.il( אתר האינטרנט)

2.      מועדון הלקוחות מאחד בתי עסק מתחומי פעילות שונים

3.      חברות במועדון מזכה את החבר ליהנות בתקופת החברות מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי בתי העסק הכלולים במועדון, הכל בתנאים ובאופן על פי שיקול דעתו הבלעדי של אותו בית העסק , כפי שיפורסם מעת לעת באתר האינטרנט . למען הסר ספק, היקף ההנחות וההטבות , תקופת מימוש ההטבות, אופן מימוש ההטבות , לרבות קביעה כי ההטבות ניתנות עד גמר המלאי, יקבעו באופן בלעדי על ידי בתי העסק הכלולים במועדון .

4.      רשימת בתי העסק הכלולים במועדון , אופי ההנחות / ההטבות, משך תקופת מתן ההנחות ותנאים למתן ההנחות ,יפורטו באתר האינטרנט וישונו מעת לעת

5.      האחריות למתן ההנחות/הטבות  כאמור מוטלת על בתי עסק עצמם ולא על המועדון

6.      בתי העסק הכלולים המועדון יציבו במקום בולט הודעה בדבר היותם חלק מן המועדון

7.      הצטרפות למועדון:

א.      כדי להצטרף למועדון יש לרכוש כרטיס מועדון .

ב.      רכישת הכרטיס תעשה באתר האינטרנט או בבתי העסק הכלולים במועדון

ג.       עלות הכרטיס תפורסם באתר האינטרנט והמועדון רשאי לעדכן את מחירו מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי

ד.      התשלום בגין כרטיס המועדון הינו חד פעמי והוא תקף כל עוד המועדון קיים

ה.      על רוכש הכרטיס למלא שאלון ולמסור בו פרטיו האמתיים כפי שנדרש בשאלון .

ו.        כרטיס המועדון הינו אישי ולא ניתן להעברה לאחר

ז.       במקרה של גניבה/אובדן הכרטיס , יונפק לחבר המועדון כרטיס חדש אך זאת לאחר שיחתום על הצהרה בדבר גניבה/אובדן כאמור ותמורת תשלום נוסף כפי שיפורסם באתר האינטרנט

ח.      הכרטיס יונפק בסמוך לאחר רכישתו

8.      המועדון יהיה רשאי לבטל חברות במועדון על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין היתר לגבי מי שעשה   שימוש בכרטיס בניגוד להוראות התקנון ו/או עשה מעשה גניבה מרמה וכו` או ביצע רכישה שלא כובדה ו/או נמצא בהתדיינות משפטית עם המועדון.

9.      המועדון רשאי להודיע על סיום פעילותו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי תוך התראה של 90 יום . ההתראה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של המועדון. במקרה זה יופסקו כלל ההטבות הניתנות לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיה כל דרישה או תביעה או טענה כלפי המועדון בגין אי מתן ההנחות.

10.  ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה או העברה  ולא ניתן להמיר את הנחות לכסף או לשווי כסף או להטבה אחרת

11.  על מנת לממש את ההטבה על חבר המועדון להציג כרטיס מועדון ותעודת זהות

12.  המועדון שומר על זכותו לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולהודיע על כך באמצעות אתר האינטרנט או בכל דרך אחרת שתבחר

13.  חבר המועדון נותן בזה הסכמה להיכלל במאגר המידע  של המועדון והמועדון יהיה רשאי להשתמש בפרטים כאמור  ובכלל זה לשלוח דור לחבר המועדון , לשלןח לו פקס , SMS, ליצור איתו קשר טלפוני וכו` וזאת על מנת למסור מידע הנוגע לפעילות המועדון.